جارچی وبلاگ عکاسی"محسن خانقلی" photo.jarchi@yahoo.com .................................. استفاده از تصاویر با ذکر نام عکاس یا منبع بلا مانع است. .................................. http://photo-jarchi.mihanblog.com 2020-09-26T22:27:50+01:00 text/html 2013-03-05T17:22:15+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی فیزیوگرام http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/75 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><STRONG><FONT size=4>یگی از روش های دیگر نقاشی با نور روش فیزوگرام<SPAN>&nbsp; </SPAN>است.</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>روش کار به این ترتیب است که یک چراغ قوه یا منبع ضعیف تری را آویزان کرده و دوربین را بر روی سرعت </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>B</SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA> در پایین منبع نور قرار می دهیم. سپس با حرکت دادن منبع نور و به گردش درآوردن آن فضا را تاریک کرده و شاتر دوربین را باز<SPAN>&nbsp;</SPAN>می کنیم. پس از چند ثانیه و گردش دورانی منبع نور، تصویر چرخش های هندسی نور بر روی سطح حساس به شیوه جالبی ثبت خواهد شد. مانند نمونه های زیر.</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><STRONG>برای دیدن عکس با سایز بزرگتر بر روی عکس کلیک کنید.</STRONG></SPAN></P> <P align=right> <P><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/فریزیگرام/1%20%281%29.jpg" target=_blank><STRONG><IMG style="WIDTH: 242px; HEIGHT: 167px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/فریزیگرام/Copy%20of%201%20%281%29.jpg" width=221 height=152></STRONG></A><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/فریزیگرام/1%20%282%29.jpg" target=_blank><STRONG><IMG style="WIDTH: 240px; HEIGHT: 168px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/فریزیگرام/Copy%20of%201%20%282%29.jpg" width=333 height=227></STRONG></A></P> <P align=right><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/فریزیگرام/1.jpg" target=_blank><STRONG><IMG style="WIDTH: 245px; HEIGHT: 170px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/فریزیگرام/Copy%20of%201.jpg" width=285 height=178></STRONG></A></P></SPAN> text/html 2013-02-21T19:36:39+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی ابر ها آســـمان را می بلعند(2) http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/74 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/Copy%20%282%29%20of%20DSC_0010.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/Copy%20of%20DSC_0010.jpg"></A></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>&nbsp;ابر ها <B><SPAN style="COLOR: #00b0f0">آسمان</SPAN></B> را می بلعند وما در زمان غرق شده ایم!</SPAN></P></SPAN> text/html 2013-01-26T09:42:58+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی میوه یخ زده http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/73 <P><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/DSC_0323.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/Copy%20of%20DSC_0323.jpg" width=225 height=155></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/DSC_0361.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 232px; HEIGHT: 154px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/Copy%20of%20DSC_0361.jpg" width=224 height=137></A></P> <P><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/DSC_0366.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 226px; HEIGHT: 150px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/Copy%20of%20DSC_0366.jpg" width=224 height=148></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/DSC_0373.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/Copy%20of%20DSC_0373.jpg" width=231 height=150></A></P> <P><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/DSC_0378.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 226px; HEIGHT: 155px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/Copy%20of%20DSC_0378.jpg" width=225 height=149></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/DSC_0382.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 231px; HEIGHT: 155px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/میوه/Copy%20of%20DSC_0382.jpg" width=222 height=151></A></P> text/html 2012-12-30T08:47:04+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی پرواز http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/72 <P align=center><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/پرواز/DSC_5913.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 367px; HEIGHT: 232px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/پرواز/Copy%20of%20DSC_5913.jpg" width=267 height=270></A></P> <P align=center><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/پرواز/DSC_6559.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 369px; HEIGHT: 235px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/پرواز/Copy%20of%20DSC_6559.jpg" width=350 height=135></A></P> text/html 2012-12-30T08:04:45+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی نمایشگاه گروهی عکس مویه های عاشورایی... http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/71 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT size=4>نمایشگاه گروهی عکس مویه های عاشورایی...</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT size=4>این نمایشگاه به اتفاق<B> بنده</B> و 6 نفر از دوستان <B>آقایان مهران زرین، کیارش تاریک، امیر محمد شایق، امید رضا عباسی دولابی فرد، امیر عباس طباطبایی و علی وطن دوست</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>در محل نمایشگاهی <B>هنرستان هنری مالک اشتر</B>(امین الدوله) واقع در خیابان بهارستان چهار راه فخر آباد، خیابان محسن مشکی از تاریخ 5 دی افتتاح گردید و اختتامیه نمایشگاه دوشنبه 11 دی می باشد.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><IMG style="WIDTH: 397px; HEIGHT: 576px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/%D9%85%D9%88%DB%8C%D9%87.jpg" width=412 height=592></SPAN></P></SPAN> text/html 2012-12-08T18:10:02+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی شام غریبان http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/70 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>پیچیده شمیمت همه جا ای <SPAN style="COLOR: red">شه</SPAN> بی سر<SPAN>&nbsp; </SPAN>چون شیشه ی عطری که درش گم شده باشد.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal></SPAN></P> <P><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/شمع/DSC_5918.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 240px; HEIGHT: 158px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/شمع/Copy%20of%20DSC_5918.jpg" width=321 height=212></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/شمع/DSC_5926.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 236px; HEIGHT: 158px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/شمع/Copy%20of%20DSC_5926.jpg" width=322 height=207></A></P> <P><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/شمع/DSC_5929.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 241px; HEIGHT: 157px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/شمع/Copy%20of%20DSC_5929.jpg" width=322 height=212></A>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/شمع/DSC_5940.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 235px; HEIGHT: 158px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/شمع/Copy%20of%20DSC_5940.jpg" width=317 height=212></A></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2012-12-06T18:33:55+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی علی اکبر http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/69 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسته اهل آسمان / دل بر عشقِ تو جوان</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; این شادیِ دشمنان / آتش می زند به جان</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لاله گونِ چاکِ چاکم / سرو افتاده به خاکم</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#009900>&nbsp;<STRONG> <FONT color=#ff0000>یا علی اکبر</FONT></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/Untitled-1.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 347px; HEIGHT: 469px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/محرم%2091/Copy%20of%20Untitled-1.jpg" width=349 height=500></A>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; طرح از: سهیل چراغچی</FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; عکس از: محسن خانقلی</FONT></SPAN></B></P></FONT></SPAN> text/html 2012-10-13T17:00:44+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی غروبی از جنس طلوع http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/68 <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/DSC_30022.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 514px; HEIGHT: 352px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/Copy%20of%20DSC_30022.jpg" width=462 height=322></A>&nbsp; text/html 2012-10-13T16:46:54+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی محله من http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/67 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/DSC_24651.jpg" target=_blank><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><IMG style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 353px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/Copy%20of%20DSC_24651.jpg" width=584 height=430></FONT></SPAN></B></A></FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عکس از: محمد کاظمی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> text/html 2012-08-26T12:17:18+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی قرآن http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/66 <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>قران؛ من شرمنده توام</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>قران من شرمنده توام؛ اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه اِمان آوازت بلند می شودهمه از هم می پرسند"چه کس مرده است؟"<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>قران ؛من شرمنده توام اگر تو را از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه نشین مبدل کرده ام.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>یکی ذوق می کند که تو را بر روی برنج نوشته ،یکی ذوق می کند که تو را فرش کرده،یکی ذوق می کند که تو را با طلا نوشته،یکی به خود می بالد که تو را در کوچکترین قطع ممکن منتشر کرده و...<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>آیا واقعا خدا تو را فرستاده تا ما موزه سازی کنیم؟<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>قران، من شرمنده توام اگر حتی آنان که تو را می خوانند وتو را می شنوند، آن چنان به پایت می نشینند که خلایق به پای موسیقی های روزمره می نشینند...اگر چند آیه از تو را به یک نفس بخوانند مستمعین فریاد می زنند احسنت...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> گویی مسابقه نفس است .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>قران من شرمنده توام اگر به یک فستیوال مبدل شده ای؛ حفظ کردن تو با شماره صفحه...؛ خواندن تو از آخر به اول...؛ یک معرفت است یا یک رکورد گیری؟<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ای کاش آنان که تو را حفظ کرده اند، حفظ کنی، تا اینچنین تو را اسباب مسابقات هوش نکنند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>خوشا به حال کسی که دلش رحلی است برای تو، آنان که وقتی تو را می خوانند چنان حظ می کنند، گویی که قران همین الآان به ایشان نازل شده است.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</SPAN>(دکتر علی شریعتی)</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/قرآن/DSC_2094.png" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/قرآن/Aug1.jpg"></A></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</o:p></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/قرآن/DSC_2096.png" target=_blank> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/قرآن/Aug.jpg">&nbsp;</P></A></o:p></SPAN> text/html 2012-08-12T13:01:31+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی شکر نعمت http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/65 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>شب های قدر هم گذشت امید وارم توانسته باشید توشه یک ساله خود را جمع کنید.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>چند روزی بیشتر به پایان ماه میهمانی خدا نمانده بیایید در این چند روز بیشتر به یاد او باشیم تا شاید نظری به ما کند، شکر نعمت کم ترین کاریست که در برابر نعمت های&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;بی کران خداوند می توانیم انجام دهیم.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>خدایا تورا به خاطر همه خوبی هایت شکر میکنم.</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/chap%20%288%29.jpg" target=_blank><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center></A><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/chap%20%288%29.jpg" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/gh.jpg"></A><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/chap%20%288%29.jpg" target=_blank></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl>&nbsp;</P></A></SPAN></SPAN> text/html 2012-07-18T08:41:51+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی "یک تمرین ساده برای تقویت چشم در عکاسی" http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/64 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>می خواهم به شما تمرینی ساده را معرفی کنم که می توانید آنرا هر جایی و هر موقع با هر دوربینی انجام دهید. دوربین خود را بردارید احتیاجی نیست یک دوربین حرفه ای باشد هیچ لنز اضافه ای هم نباید بردارید. حال از خانه خارج شوید و به پیاده روی بروید. می توانید به پارک بروید در بیابان باشید یا حتی در میان شلوغی شهر این کار را انجام دهید. همین طور که در حال پیاده روی هستید به صورت تصادفی در یک نقطه بایستید و در همین حالت سوژه ای در 3 تا 5 متری خود بیابید و از آن عکس بگیرید.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>می توانید از کسی که عکاس نیست کمک بگیرید تا با شما به پیاده روی بیاید و از او بخواهید برای شما نقطه را برای ایستادن تعیین کند. به بالا و پایین نگاه کنید و سعی کنید چیز جالبی پیدا کنید. این موضوع می تواند صحنه ای در خیابان باشد که در مقابل شما رخ می دهد، .......</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>ادامه متن در ادامه مطلب...</SPAN></SPAN></P> text/html 2012-07-17T07:57:13+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی طبیعت زیبای عباس آباد(بهشهر) http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/63 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>چندی پیش به همراه دوستان سفری به بهشهر داشتیم و در اردوگاه<SPAN>&nbsp; </SPAN>این شهر نزدیک به دریاچه عباس آباد چند روزی را سپری کردیم.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>از شانس بد ما هوا در این مدتی که آنجا بودیم کاملاً بارانی بود و فرصت های عکس گرفتن را تا حدودی از ما صلب کرده بود.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>قلعه عباس آباد که در میان دریاچه بود زیبایی خاصی داشت وقتی با قایق پدالی از زیر قلعه رد می شدیم و دکلانشور را پشت سر هم فشار میدادم بهترین لحظات زندگیم به سرعت سپری می شد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>اما کلاً کاربرد عکس گرفتن ثبت لحظات است وقتی الآن به آن تصاویر نگاه می کنم تمام حسی که در آن لحظه داشتم دوباره در ذهنم ثبت می شود.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center>&nbsp;<A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/عباس%20آباد/q%20%283%29.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 451px; HEIGHT: 297px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/عباس%20آباد/Copy%20of%20q%20%283%29.jpg" width=452 height=297></A></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/عباس%20آباد/q%20%282%29.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/عباس%20آباد/Copy%20of%20q%20%282%29.jpg" width=225 height=152></A>&nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/عباس%20آباد/q%20%281%29.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 217px; HEIGHT: 153px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/عباس%20آباد/Copy%20of%20q%20%281%29.jpg" width=226 height=151></A></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/عباس%20آباد/q.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 453px; HEIGHT: 301px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/عباس%20آباد/Copy%20of%20q.jpg" width=455 height=302></A></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" برای دیدن سایز اصلی روی خود عکس کلیک کنید"</P></SPAN> text/html 2012-07-07T10:00:04+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی یادش بخیر گل بازی http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/53 <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/DSC_0950.jpg" target=_blank> <P><IMG style="WIDTH: 506px; HEIGHT: 322px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/تک%20عکس/Copy%20of%20DSC_0950.jpg" width=508 height=273></P></A> text/html 2012-07-07T08:01:27+01:00 photo-jarchi.mihanblog.com محسن خانقلی دومین نمایشگاه بازی های رایانه ای http://photo-jarchi.mihanblog.com/post/52 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>با عرض سلام خدمت تمام دوستان عزیز.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>اول از همه چیز یه عذرخواهی می کنم به خاطر نبودن یک ماهه ام داستانش مفصل است نگویم بهتر است.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>هفته پیش در<FONT color=#990000> "</FONT><FONT color=#cc0000>مص<FONT color=#990000>لی بزرگ امام خمینی"</FONT> </FONT><FONT color=#000000><STRONG>دومین نمایشگاه بازی های رایانه</STRONG> </FONT>ای برپا بود.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20CSC_0704.jpg"></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>عکی هایی که می بینید چشم انداز هایی است که نظر بنده حقیر رو به خودش جلب کرده بود.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;میتوان گفت این نمایشگاه&nbsp;فقط و فقط&nbsp;مخصوص کودکان ونوجوانان بود.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>&nbsp;از چشمان&nbsp;مادران و پدرانی که همراه فرزندانشان آمده&nbsp;بودند می شد فهمید که آن ها خود را جدا از این همه تکنولژی و وسایل مدرن روز می دانند چیز هایی می دیدند که حتی فکرش را نمیکردند.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>در این دوره از نمایشکاه&nbsp;کار بسیار خوبی انجام شده بود&nbsp;یکی از این کار ها&nbsp;بخش هایی بود که فقط مخصوص یک رنج سنی بود، مثلا فقط&nbsp;افراد بالای 18 سال یا کودکان حتی برای خانم ها هم بخ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ش هایی تعبیه شده بود&nbsp;تا آنها هم بتوانند از امکانات موجود با آسودگی استفاده کنند!</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/DSC_0660.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 242px; HEIGHT: 169px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20DSC_0660.jpg" width=227 height=159></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/DSC_0655.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 240px; HEIGHT: 171px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20DSC_0655.jpg" width=232 height=150></A></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>شرکت های عرضه کننده بازی های رایانه ای فارسی تمام سعی خود را کرده بودند تا بازی های ایرانی را به مردم معرفی کنند در این بین شرکت های توزیع کننده بازی های خارجی هم غرفه داشتند که این خود جای سوال دارد؟؟؟</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/DSC_0549.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 244px; HEIGHT: 165px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20DSC_0549.jpg" width=229 height=147></A>&nbsp; &nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/DSC_0601.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 165px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20DSC_0601.jpg" width=225 height=148></A></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>&nbsp;بازی&nbsp;های رایانه ای های تحرکی هم بسیار داغ بود بازی هایی که درسته رایانه اند اما با تحرک انجام می شوند یک سری بازی های دیگر هم بود که کلا به رایانه و وسایل دیگر مربوط نمی شد مثلا <STRONG>فوتبال! ،فوتبال دستی! ،بند بازی! ،تیروکمان!</STRONG> و... نمیدونم با چه هدفی این&nbsp;ها رو&nbsp;گذاشته بودند</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/DSC_0540.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 212px; HEIGHT: 317px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20DSC_0540.jpg" width=250 height=345></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/DSC_0580.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 199px; HEIGHT: 318px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20DSC_0580.jpg" width=199 height=333></A></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/DSC_0642.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 251px; HEIGHT: 154px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20DSC_0642.jpg" width=309 height=207></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/DSC_0635.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 230px; HEIGHT: 155px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20DSC_0635.jpg" width=226 height=149></A></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>اما در این بین تنها جایی که پدران و مادران از ان استقبال ویژه ای می کردند بخش بازی های قدیمی از جمله آتاری ،سگا و... این غرفه همه را به یاد دوران کودکی می انداخت و لبخند را برچهره مادرام و پدران زحمت کش سبز می کرد.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/DSC_0691.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 248px; HEIGHT: 160px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20DSC_0691.jpg" width=226 height=150></A>&nbsp;&nbsp; &nbsp; <A title="" href="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/CSC_0709.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 235px; HEIGHT: 161px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://photo-jarchi.persiangig.com/image/نمایشکاه%20بازیهای%20رایانه%20ای/Copy%20of%20CSC_0709.jpg" width=229 height=158></A></SPAN></P></SPAN>